Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu se zák.č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Správce: QEST Automation s.r.o., IČ 02232073 , se sídlem Pobřežní 249/46, 180 00 Praha 8 (dále jen „QEST“). e-mail: info@qest.cz.
Subjekt údajů: Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Jedná se zejména o návštěvníky webových stránek a zákazníky QEST.
Pověřenec: QEST nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
Účinnost: Tyto informace jsou účinné od 1. 10. 2020.

II. Rozsah zpracování osobních údajů při návštěvě webu:
QEST nezbytně zpracovává osobní údaje v rozsahu:

  • IP adresa, cookies

QEST dále zpracovává osobní údaje v případě, že uživatel vyplnil kontaktní formulář:

  • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, případně název firmy
  • elektronické kontaktní údaje: e-mailová adresa; předmět dotazu

Účel zpracování:
plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, včetně předsmluvního jednání
přiměřených marketingových a obchodních aktivit QEST, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se služeb QEST.
QEST zpracovává osobní údaje na základě následujících právních titulů:

  • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, včetně předsmluvní fáze
  • oprávněný zájem QEST;

Oprávněné zájmy QEST:

  • sběr IP adresy a cookies pro zajištění statistických údajů o návštěvnosti stránky
  • Sběr IP adresy a cookies pro zajištění webu
  • Příjemce osobních údajů: Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů QEST předává orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

Zpracovatelé osobních údajů:
Google Analytics, společnost Google Inc., Mountain View, Kalifornie, USA (dále Google), podrobnosti o využití níže
Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: QEST, kromě výše zmíněné společnosti Google, nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.
Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

Využití Google Analytics:
Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Zpracovatelé osobních údajů: Po předchozím svolení poskytne společnost QEST informace dalším vybraným zpracovatelům.
Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: QEST nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.
Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

IV. DALŠÍ INFORMACE POSKYTNUTÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje QEST zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 1 roku od ukončení smluvního vztahu, vyjma osobního údaje spojeného s videonahrávkou podoby subjektu údajů, který QEST zpracovává po dobu 86 hodin od pořízení záznamu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů QEST zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Automatizované individuální rozhodování: QEST neprovádí při zpracování automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů: Neposkytne-li subjekt údajů identifikační a adresní údaje, nebude možné uzavřít se subjektem údajů smlouvu a poskytovat mu ze strany QEST služby. Neposkytne-li, nebo odvolá-li Člen svůj souhlas se zpracováním elektronických kontaktních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb a rozsahu ze strany QEST.

Práva subjektu údajů:
právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od QEST potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od QEST opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

právo na opravu osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby QEST bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje.

právo na výmaz osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby QEST bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v Nařízení.

právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby QEST omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby QEST mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) QEST již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody QEST převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

právo vznést námitku proti zpracování
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které QEST zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. QEST v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl QEST, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu QEST, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

právo odvolat souhlas:
Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které nejsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo nejsou nezbytné pro splnění právních povinností QEST, kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu info@qest.cz

právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se subjekt údajů domnívá, že QEST nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
QEST je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, QEST informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů
Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí QEST toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.